Contratación

Información sobre Contratación pública

Neste epígrafe de Transparencia aparece recollida grande parte da actividade en materia de contratación do Concello de Pontevedra: dende a constitución da Mesa xeral de contratación até os contratos formalizados, empresas adxudicatarias, contratos menores ou o Perfil do contratante do Concello de Pontevedra, entre outra información.