Corporación

Información sobre a Corporación Municipal

Neste epígrafe dase conta da área política do Concello. Pódense consultar información sobre os membros da Corporación como datos biográficos e curriculums, contactos electrónicos e redes sociais (de habelas); declaracións de bens e de actividade, retribucións municipais de cada un deles, a axenda institucional… Tamén se achegan datos das celebracións dos Plenos municipais e dos órganos de Goberno, cargos de confianza, grupos politicos, viaxes institucionais, entre outra información.